Home Ekonomi Galata Wind kar dağıtacak

Galata Wind kar dağıtacak

by karkafalar

Galata Wind Enerji A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Türk Ticaret Kanunu (TTK), sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile şirketimiz esas sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kar dağıtım politikası dikkate alınarak, SPK’nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre ertelenmiş vergi geliri ve dönem vergi gideri birlikte dikkate alındığında 170.912.859 TL tutarında net dönem karı oluştuğu, bu tutardan TTK’nın 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 163.943.290,98 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı hesaplandığı, vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tek düzen hesap planına (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) göre tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarına göre ise dönem vergi gideri ayrıldıktan sonra 139.391.360,37 TL tutarında net dönem karı oluştuğu, bu tutardan TTK’nın 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02 TL tutarında genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra 132.421.792,35 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülerek, kar dağıtımında 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarının esas alınması, bu çerçevede yasal muhasebe kayıtlarında yer alan 132.421.792,35 TL tutarındaki 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karından öncelikle çıkarılmış sermayenin yüzde 5’i oranında ve 26.739.572,88 TL tutarında 1. temettü dağıtılması, TTK’nın 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca 9.607.474,50 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtıma konu edilmesi suretiyle 96.074.744,97 TL tutarında 2. temettü dağıtılması, ilaveten olağanüstü yedekler hesabında yer alan tutardan 27.185.682,15 TL olmak üzere kar payı dağıtımına başlandığı tarihte küsurat konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş kurallarına uymak suretiyle toplamda çıkarılmış sermayenin yüzde 28.05’i oranında brüt 150.000.000 TL kar payı dağıtılması, 135.000.000 TL net tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanması, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 31.521.498,63 TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların geçmiş yıllar karları ve zararları hesabına alınması, kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment